Valg09: Politikerne sier dette om… integrering av innvandrere

Warning: Undefined variable $time_difference in /customers/b/3/0/frankeivind.net/httpd.www/blogg/wp-content/plugins/similarity/similarity.php on line 324 Warning: Undefined array key 0 in /customers/b/3/0/frankeivind.net/httpd.www/blogg/wp-content/plugins/similarity/similarity.php on line 336 Warning: Undefined variable $time_difference in /customers/b/3/0/frankeivind.net/httpd.www/blogg/wp-content/plugins/similarity/similarity.php on line 324 Warning: Undefined array key 0 in /customers/b/3/0/frankeivind.net/httpd.www/blogg/wp-content/plugins/similarity/similarity.php on line 336

Da er tida for det sjuende spørsmålet til politikeren kommet. For å ikke forandre eller ødelegge ordlyden i svare fra partiene, har jeg valgt å sitere svarene deres. Det sjuende spørsmålet lyder slik:

Hvordan kan innvandrere bli integrert på en best mulig måte i det norske samfunnet?

Arbeiderpartiet har følgende å si:

En viktig bærebjelke i den norske modellen, er at alle skal med. Derfor må vi bygge ned barrierene for deltakelse. Alle skal ha de samme rettigheter, plikter og muligheter uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn, funksjonsevne, religion eller seksuell legning. Det betyr at vi må bidra til økt aksept for at folk kan være ulike.

God integrering dreier seg om å skape flest mulig møteplasser på tvers av etnisitet, kjønn, funksjonsevne og sosial bakgrunn. Det er et mål at flere med minoritetsbakgrunn deltar aktivt i frivillig arbeid, både barn og voksne. Arbeiderpartiet vil motarbeide et klassedelt samfunn basert på etnisitet,og føre en politikk som sikrer innvandrere og etterkommere av disse de samme muligheter som andre. For oss er det viktig at alle som bor permanent i Norge lærer seg norsk.

KrF ga meg dette svaret hvor de siterte fra sitt eget program:

Vellykket integrering og inkludering bygger på respekt for ulike kulturer og livssyn. Det er behov for en sterkere og mer målrettet integreringspolitikk. Det må i sterkere grad fokuseres på ressursene hos enkeltmenneskene i stedet for å problematisere grupper. Kunnskap og kompetanse hos innvandrere må utnyttes bedre. Et flerkulturelt samfunn er en berikelse. Arbeidet med inkludering av innvandrere må være mer målrettet, og samarbeidet med frivillige organisasjoner må økes.

Frp har som kjent ikke gitt meg noen svar på spørsmålene mine, så jeg velger å sitere første avsnitt av partiprogrammet deres under punktet Asyl- og innvandringspolitikk:

Fremskrittspartiet er opptatt av at alle borgere i Norge skal oppleve et fritt og åpent samfunn. Likeledes er FrP opptatt av at ingen skal forskjellsbehandles på bakgrunn av hudfarge, religionstilhørighet eller etnisk bakgrunn. For å få dette til er det viktig at innvandrings- og integreringspolitikken fungerer godt. Alle skal ta del i samfunnet, ha like rettigheter og like plikter. FrP mener dagens innvandrings- og integreringspolitikk er naiv og snillistisk. Ved å ta imot flere enn vi klarer å integrere, vil utfordringene vi ser i dag bare forsterkes i årene som kommer. Alt for mange av dem som har fått opphold i Norge, står utenfor arbeids- og boligmarkedet. FrP mener at mye av årsaken skyldes lite vellykket innvandrings- og integreringspolitikk.

SV sa i sitt svar at dette var et stort og viktig tema som berører mange områder, og henviste meg til SVs likestillingsutvalg og hva de skrev om minoriteter og etnisk likestilling. Jeg har valgt å sitere første avsnitt derfra.

Makt og ressurser er ulikt fordelt i samfunnet. Et demokratisk styresett forutsetter deltakelse fra likeverdige samfunnsmedlemmer. Det er en grunnleggende demokratisk oppgave å sikre at alle samfunnsmedlemmer gis samme muligheter og rettigheter. Det er derfor nødvendig å identifisere hindre for deltakelse og finne virkemidler for å sikre like rammevilkår for alle. Undersøkelser og analyser av makt og levekår i Norge viser at etniske minoriteter systematisk kommer dårligere ut enn den norske majoriteten. Dette påvirker ulike etniske gruppers syn på hverandre og seg selv, og dermed kvaliteten på samfunnet som helhet. Det pågår et kontinuerlig politisk arbeid for å kompensere for forskjeller basert på kjønn, funksjonsnivå, seksuell legning og sosial bakgrunn. Av samme grunn er det behov for en egen etnisk likestillingspolitikk.

Høyre sier dette om integrering:

En vellykket integrering forutsetter at mennesker raskest mulig kommer i aktivitet og lærer seg norsk, og ikke noen løsning er bedre enn om innvandrere raskt kommer i arbeid – arbeidsplassen er det beste stedet for å bygge sosial kontakt og å lære norsk. Høyre har derfor foreslått en rekke tiltak for å sikre god norskopplæring og tiltak for å følge opp f.eks i forhold til foreldre som ikke tar sine barns skolegang på alvor.

Venstre har vært flink til å svare kort på alle mine spørsmål, og sier følgende om det å integrere innvandrere i Norge:

Venstre vil ha bedre språkopplæring og vil utvidde informasjonkurset for nyankomne, dette kurset må avsluttes med en eksamen. Det viktigste virkemiddelet for å integrere innvandrere er å få dem inn i utdanningssystemet og inn på jobb markedet.

Rødt skrev dette:

Rødt er for et mer åpent og inkluderende samfunn. Det sentrale for en god integrering er å få flest mulig ut i jobb. Derfor går vi inn for å anonymisere jobbsøknader, slik at fremmedfrykt ikke skal ha innvirkning i ansettelsesprosesser. Vi vil også gi asylsøkere arbeidstillatelse og obligatorisk norskopplæring fra dag én, slik at de får mulighet til å arbeide fram til de eventuelt får opphold. Til sist vil vi få flere innvandrerkvinner ut i arbeidslivet ved å fjerne kontantstøtten.

Senterpartiet mener at:

…den viktigste forutsetningen for vellykket integrering er at folk kommer i jobb. Nøkkelen til arbeid er for mange både utdanning og språkkunnskaper og vi vil derfor legge vekt på god språkopplæring og utdanningstilbud til personer med innvandrer- og minoritetsbakgrunn. Det er viktig at folk kommer i meningsfylt aktivitet raskt. Senterpartiet legger også stor vekt på den betydningen frivillige organisasjoner har for integrering, både for å skape aktivitet og engasjement og for å skape kontakt og bånd mellom nordmenn og innvandrere i lokalsamfunnene.

One thought on “Valg09: Politikerne sier dette om… integrering av innvandrere

Legg igjen kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: