Valg09: Politikerne sier dette om… overvåkning av ulovlig filnedlasting

Med tanke på at advokatfirmaet Simonsen hadde en midlertidig tillatelse fra Datatilsynet om å kunne overvåke ulovlig fildeling, tenkte jeg at det måtte være et greit spørmål og spørre politikerne om. Så derfor blei mitt fjerde spørsmål til dem:

Hva tenker dere om at private skal få drive med overvåking av ulovlig filnedlasting?

Venstre sier at “Sivile aktører skal ikke drive med overvåking av ulovlig filnedlasting. Det er statens oppgave å ta de som bryter loven. Internett skal ikke overvåkes“. De nevner også at de er for fri fildeling [uten å spesifisere dette nærmere]. Frp mener at overvåkingen er en jobb for politimyndighetene. Det samme sier Senterpartiet og de “mener Datatilsynet ikke skal forlenge advokatfirmaet Simonsens konsesjon til overvåking av norske fildelere“. Høyrelegger til grunn at personvernet må sikres på alle samfunnsområder“.

Rødt er “skeptiske til dette, siden det medfører alvorlige betenkinger i forhold til personvern. På generelt grunnlag er vi opptatt av å ikke kriminalisere fildeling ytterligere, men å innføre offentlige kompensasjonsordninger som sikrer opphavspersonene inntekter.”

Arbeiderpartiet sier at de er svært skeptiske til at private skal drive med overvåking. Samtidig sier de at “Det er nødvendig at rettighetshavere har muligheten til å forfølge brudd på åndsverkloven. Dersom folk skal kunne stoppe at deres åndsverk blir spredt i store mengder uten at de får betalt for det, er de avhengige av å kunne dokumentere det. Det gjelder enten politiet får en anmeldelse og skal etterforske saken eller at man skal foreta seg noe sivilrettslig. Det er denne dokumentasjonen på at noe ulovlig skjer som rettighetshaverne, representert ved Simonsen, nå har hatt konsesjon til å samle inn.”

SVstiller seg svært kritisk til privat overvåking av fildelere. Digitalisering av åndsverk er viktig for å sikre verkenes tilgjengelighet, og for å bevare verkene for ettertiden. SV vil øke bevilgningene til digitalisering av åndsverk på kulturfeltet. SV vil utrede muligheten for å gjøre ikke-kommersiell fildeling av musikk utført av privatpersoner lovlig i kombinasjon med en lisensavgiftsløsning for betaling til rettighetshaverne. På sikt bør også andre medietyper utredes. Slik fildeling må likevel ikke skje i strid med åndsverkslovens bestemmelser.”

KrF har ennå ikke tatt stilling til dette, men skal visst nok behandle spørsmålet snar.

2 thoughts on “Valg09: Politikerne sier dette om… overvåkning av ulovlig filnedlasting

Legg igjen kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.