Forslaget til statsbudsjett for 2012

Finansminister Sigbjørn Johnsen la onsdag 6. oktober fram forslag til statsbudsjettet for 2012.

Hovedtrekkene i budsjettforslaget for 2012 er som følger:

  • Et strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd på 122,2 milliarder kroner i 2012. Dette er 2,4 milliarder kroner under 4-prosentbanen.
  • Bruken av oljeinntekter øker reelt med 9,9 milliarder 2012-kroner fra 2011 til 2012. Målt som andel av verdiskapingen i fastlandsøkonomien tilsvarer økningen om lag ¼ prosentenhet. Makroøkonomiske modellberegninger tyder på at budsjettet vil virke om lag nøytralt på økonomien.
  • Et uendret skatte- og avgiftsnivå.
  • Realveksten i statsbudsjettets utgifter anslås til 2,1 prosent. Det er i underkant av gjennomsnittet for de siste 10 årene.
  • En reell vekst i kommunenes samlede inntekter fra 2011 til 2012 på 1,4 prosent, eller 5,0 mrd. kroner. Kommunenes frie inntekter øker reelt med 3,75 milliarder kroner, tilsvarende 1,3 prosent. Veksten er regnet i forhold til inntektsnivået i 2011 slik det ble anslått i Revidert nasjonalbudsjett 2011.
  • Et oljekorrigert budsjettunderskudd i 2012 på 120,2 milliarder kroner.
  • Det samlede overskuddet på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond, der også renter og utbytte på fondskapitalen er regnet med, anslås til 346 milliarder kroner.
  • Den samlede kapitalen i Statens pensjonsfond ved utgangen av 2012 anslås til vel 3685 milliarder kroner. Til sammenlikning anslås statens forpliktelser til alderspensjoner i folketrygden til 5178 milliarder kroner ved utgangen av 2012. Statens forpliktelser til uføre- og etterlattepensjoner i folketrygden, samt forpliktelsene i Statens pensjonskasse, er da ikke medregnet.
  • Markedsverdien av Statens pensjonsfond utland ved utgangen av 2012 anslås til om lag 3543 milliarder kroner, mens kapitalen ved utgangen av inneværende år anslås til 3115 milliarder kroner.

Kilde: Regjeringen.no

Legg igjen kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.