Statsbudsjettet

I dag la regjeringen fram neste års statsbudsjett. Og det inneholdt følgende (tatt fra NRKs nettside):

Utenriksdepartementet
Det samlede budsjettet for Utenriksdepartementet øker med rundt 1,9 milliarder kroner og har en totalramme på 26,9 milliarder kroner

Bistandsbevilgningene foreslås økt med vel 1,5 milliarder kroner. Totalt skal det brukes 22,3 milliarder.

Forsvarsdepartementet
Totalbudsjettet er på 31,5 milliarder kroner.
Utenom lønns- og priskompensasjon og andre tekniske endringer foreslås budsjettet redusert med 173 millioner kroner.

Finansdepartementet
Det foreslås bevilget totalt 38.092,9 millioner kroner. Det er en reduksjon på 33.222,1 mill kr.
Reduksjonen skyldes lavere lånetransaksjoner, ettersom et stort obligasjonslån forfalt i 2007 og neste store forfall er i 2009.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Samlede budsjettforslag er på om lag 252,8 milliarder kroner.
Folketrygdens utgifter på 226,5 mrd kr utgjør rundt 90 pst av de samlede utgiftene.
Budsjettforslaget innebærer en samlet vekst i utgiftene på 11,9 mrd kr.

Kommunal- og regionaldepartementet
Det foreslås en samlet bevilgning på 73,7 milliarder kroner (84,7 milliarder med lånetransaksjoner.) Dette tilsvarer en vekst på 11,5 prosent.
Kommunesektoren skal styrkes gjennom en økning av de frie inntektene. Kommunesektoren får 46,2 milliarder kroner og fylkeskommunene 15,9 milliarder, som utgjør 22 prosent av sektorens samlede inntekter.

Nærings- og handelsdepartementet
Det foreslås bevilget totalt 43.331,7 millioner kroner. Utenom lånetransaksjoner foreslås en bevilgning på 6.131,7 millioner kroner.
Departementet skal satse på næringsrettet forskning, maritim næring, og innovasjon og næringsutvikling med vekt på reiseliv.

Fiskeri- og kystdepartementet
Det foreslås et budsjett på 3.467,3 millioner kroner. Det tilsvarer en nominell vekst på 14,8 prosent.

Justis- og politidepartementet
Total budsjettet er på 18,2 milliarder kroner, en økning på 9,2 prosent.

Landbruks- og matdepartementet
Budsjettet foreslås økt med 440,6 millioner kroner til 14,5 milliarder kroner.

Samferdselsdepartementet
24,7 milliarder går til samferdsel, en øking på 1,1 milliarder fra i fjor.

Helse- og omsorgsdepartementet
Budsjettet økes med 4,6 prosent til om lag 115,6 milliarder kroner.

Kunnskapsdepartementet
Samlet budsjettforslag er ca 90,4 milliarder, 3,4 prosent øking fra 2007.

Miljøverndepartementet
Samlet budsjett er 3,2 millioner kroner.

Kultur- og kirkedepartementet
Budsjettet foreslås økt med 7,6 prosent til om lag 7,7 milliarder.

Barne- og likestillingsdepartementet
Samlet budsjett er 33,9 milliarder kroner. 22,3 milliarder går til familie- og forbrukerpolitikk. 11,6 milliarder til fødsels- og adopsjonspenger.

Olje- og energidepartementet
Det foreslås bevilget totalt 29.876,3 millioner kroner.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Det foreslås å bevilge 17.343,7 millioner kroner til departementet.

Legg igjen kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: