Forslag til statsbudsjett lagt frem

Finsansminister Kristin Halvorsen la i dag fram Stoltenberg-regjeringens forslag til statsbusjett for 2009. Nå kommer jeg ikke til å kommentere forslaget, da jeg verken har lest eller kommer til å lese Halvorsens forslag. I følge Dagbladet veien hele “blekka” 10 kg og jeg vil tippe at det ikke er så lett å ha den med i senga som kveldlesing.

Uansett vil jeg liste opp nøkkeltallene fra budsjettforslaget, hentet fra regjeringen.no (ganske så offisielle tall altså):

  • Et strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd på 92 milliarder kroner. Det tilsvarer forventet realavkastning av Statens pensjonsfond – Utland.
  • En økning i det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet på om lag 14 milliarder kroner fra 2008 til 2009, målt i 2009-priser. Regnet som andel av trend-BNP for Fastlands-Norge er økningen 0,7 prosentpoeng, som innebærer at 2009-budsjettet bidrar til økt innenlandsk etterspørsel.
  • En reell, underliggende vekst i statsbudsjettets utgifter på om lag 3¼ prosent fra 2008 til 2009, tilsvarende 24,5 milliarder kroner i 2009-priser.
  • Et uendret skatte- og avgiftsnivå.
  • Statsbudsjettets oljekorrigerte budsjettunderskudd anslås til 48,7 milliarder kroner. Underskuddet dekkes av en overføring fra Statens pensjonsfond – Utland.
  • Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten anslås til om lag 407 milliarder kroner.
  • Netto avsetning i Statens pensjonsfond – Utland, der overføringen til statsbudsjettet for å dekke det oljekorrigerte underskuddet er trukket fra, anslås til i underkant av 359 milliarder kroner. Det samlede overskuddet på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond, det vil si inklusive renter og utbytte på fondskapitalen, anslås til om lag 446 milliarder kroner.
  • Markedsverdien av Statens pensjonsfond – Utland ved utgangen av 2009 anslås til om lag 2 794 milliarder kroner, mens kapitalen ved utgangen av inneværende år anslås til 2 300 milliarder kroner. Den samlede kapitalen i Statens pensjonsfond, som også inkluderer innenlandsdelen av fondet, anslås ved utgangen av 2009 til om lag 2 915 milliarder kroner. Til sammenlikning anslås statens forpliktelser til alderspensjoner i folketrygden til 4573 milliarder kroner ved utgangen av 2009.
  • En reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter fra 2008 til 2009 på 8,4 milliarder kroner, eller 3 prosent. Kommunenes frie inntekter økes reelt med i underkant av 4,7 milliarder kroner, tilsvarende 2,3 prosent. Veksten er regnet i forhold til inntektsnivået for 2008 slik det ble anslått i Revidert nasjonalbudsjett 2008.

I tillegg har NRK.no en velg kort og lettlest oversikt, eller NRKs samleside om statsbudsjettet. VG og Dagbladet har også nevnt statsbusjettet. Og selfølgelig finner du alt mulig av tall på Regjeringen.no.

Legg igjen kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.