Regjeringens budsjettforslaget for 2011

 

Det er alltid en hvis spenning når regjeringens forslag til statsbudsjett skal legge fram. Det var finansminister Sigbjørn Johnsen som har vært i ilden i dag. Under ser du hovedtrekk i budsjett forslaget for 2011 (hentet fra Regjeringen.no):

  • Det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet anslås til 128,1 milliarder kroner, som er 7,4 milliarder kroner høyere enn forventet fondsavkastning i 2011.
  • Målt i faste kroner anslås underskuddet på samme nivå i 2011 som i 2010. Dette innebærer en budsjettinnstramming på knapt 0,2 prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge (se boks 3.2 i Nasjonalbudsjettet 2011).
  • Skatte- og avgiftsnivået holdes på om lag samme nivå som i 2010.
  • Den reelle, underliggende veksten i statsbudsjettets utgifter anslås til 2¼ prosent fra 2010 til 2011, som er litt i underkant av gjennomsnittet for de siste 25 årene.
  • Kommunenes samlede inntekter øker med 5,7 milliarder kroner, eller 1,7 prosent fra 2010 til 2011. Den reelle veksten i kommunenes frie inntekter er 2,75 milliarder kroner, tilsvarende 1,0 prosent. Veksten er da regnet i forhold til inntektsnivået i 2010 slik det ble anslått i Revidert nasjonalbudsjett 2010.
  • Det oljekorrigerte budsjettunderskuddet i 2011 anslås til 135 milliarder kroner, en økning på 13,5 milliarder kroner fra 2010.
  • Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten anslås til 288 milliarder kroner.
  • Netto avsetning i Statens pensjonsfond utland, der overføringen til statsbudsjettet for å dekke det oljekorrigerte underskuddet er trukket fra, anslås til 153 milliarder kroner. Det samlede overskuddet på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond, det vil si inklusive renter og utbytte på fondskapitalen, anslås til 266 milliarder kroner.
  • Markedsverdien av Statens pensjonsfond utland ved utgangen av 2011 anslås til om lag 3 360 milliarder kroner, mens kapitalen ved utgangen av inneværende år anslås til 3 018 milliarder kroner.
  • Den samlede kapitalen i Statens pensjonsfond, som også inkluderer innenlandsdelen av fondet, anslås ved utgangen av 2011 til vel 3 481 milliarder kroner. Til sammenlikning anslås statens forpliktelser til alderspensjoner i folketrygden til 5 087 milliarder kroner ved utgangen av 2010. Statens forpliktelser til uføre- og etterlattepensjoner i folketrygden, samt forpliktelsene i Statens pensjonskasse, er da ikke medregnet.

Ikke så lette å forstå alle tallene (jeg gjør det ikke). Så derfor er kakediagrammene under litt lettere å forstå. Også disse er hente fra Regjeringen.no. Her finner du også en liste over summene for de ulike utgiftspostene. Statsbudsjettet for 2011 har en beregnet inntekt på 1 113 milliarder kroner og 960 milliarder kroner i utgifter. Uten petroleumsinntekter har statsbudsjettet et underskudd på 135 milliarder kroner.

Inntekter på statsbudsjettet

Utgifter på statsbudsjettet

Hva dette betyr for deg, kan du sjekke på både NRK.no og VG.no som mange artikler om statsbudsjettet. TV2.no har sågar en artikkel med navnet Statsbudsjettet for dummies og har noen underoverskrifter som oppsummerer statsbudsjettet for deg: Staten tjener grovt på snus og tobakk, Dyrere sprit og øl, Dårlig nytt for netthandlere, Oljefyring blir dyrere, Mindre skatt for pensjonister, Ny toppskatt, NRK-lisensen opp, Legebesøk blir dyrere, Vil stryke tannhelsen i distriktene, Mer til omsorg og velferd, Styrker barnehagene, Biler med stor motor opp i pris, Mer til asfalt, jernbane og rassikring, Mindre til verdens fattige.

 

Legg igjen kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.